Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile

Ubezpieczenie dzieci

 

W związku z wyborem przez Państwa w porozumieniu z Radą Rodziców oferty grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków, na dwuletni okres 2022/2024 oferty  INTER RISK TU SA – w załączeniu przesyłamy materiał informacyjny dla rodziców (do zamieszczenia na stronie internetowej placówki) składający się z następujących  załączników:

 

  1. Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń (wybrane przez Państwa warianty ubezpieczenia)
  2. Zasady zgłaszania świadczeń (przewodnik z adresami oraz nr telefonu, pod którymi można zgłaszać wnioski o wypłatę odszkodowania)
  3. Zasady opłaty składki ubezpieczeniowej (w załączniku podany jest nr konta Bankowego, na który rodzice mogą wpłacać bezpośrednio składki ubezpieczeniowe, wraz z podaniem danych swojego dziecka)

UWAGA: Wybór opłaty składki należy do Państwamożna dokonywać zarówno bezpośrednich wpłat na konto bankowe lub/ albo równocześnie zbierać składki w formie gotówkowej przez wyznaczoną osobę/y na terenie placówki. Po zebraniu składek w formie gotówkowej – przedstawiciel naszej Kancelarii odbierze od Państwa w uzgodnionym terminie zebrane składki i wpłaci bezpośrednio na konto ubezpieczyciela.

  1. Skrócony opis warunków ubezpieczenia (opis od poz. 1 do poz. 26 wybranych wariantów)
  2. Ogólne warunki Ubezpieczenia wraz z tabelą oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu (niniejsze OWU stanowią podstawę uregulowań niniejszej umowy ubezpieczenia – definicje, zakres, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, prosimy o zapoznanie się z zapisami OWU przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu)
  3. Postanowienia dodatkowe  (wynegocjowane korzystniejsze zapisy oraz wysokości świadczeń odbiegające  od standardowych uregulowań zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia)
  4. Polisy ubezpieczenia Policy_EDUAP_110906
   Policy_EDUAP_110908
   Policy_EDUAP_110909
   (polisy ubezpieczenia są wystawione na każdy wybrany wariant ubezpieczenia  z ilością ubezpieczonych „pro forma”. Prosimy o ich podpisanie i zwrot jednego egzemplarza do naszej Kancelarii. Po zakończeniu zbiórki składek i uzyskaniu informacji o FAKTYCZNEJ ilości ubezpieczonych dzieci – ubezpieczyciel wystawi ANEKS korygujący wstępną ilość ubezpieczonych (pro forma).

 

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem 1 września  2022 roku i obejmuje zdarzenia  objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie niniejszej umowy przez 24 H  do 31 sierpnia 2023 (w przypadku braku wypowiedzenia – możliwość przedłużenia na kolejny okres 2023/2024 na tych samych warunkach przy zachowaniu dotychczasowej wysokości  składki).

 

TERMIN ZBIÓRKI SKŁADKI – DO 1 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU (Z OPCJĄ PRZEDŁUŻENIA W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI W DANEJ PLACÓWCE).

 

DO UBEZPIECZENIA NA TYCH SAMYCH WARUNKACH MOGĄ RÓWNIEŻ PRZYSTĄPIĆ WSZYSCY PRACOWNICY DANEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-OPIEKUŃCZEJ.

 

Dla Dyrektora, Nauczycieli, Opiekunów, Pracowników Obsługiprzygotowaliśmy również ubezpieczenie z tytułu OC ( odpowiedzialności cywilnej) chroniące przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w związku z wykonywanymi czynnościami  zawodowymi.

Szczegóły oferty przedstawimy Państwu do końca sierpnia br.

 

Jednocześnie informujemy, że nasza Kancelaria służy pomocą i jest do Państwa dyspozycji w zakresie obsługi umowy NNW dzieci i młodzieży we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem umowy ubezpieczenia.

Skip to content