Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile

Dostępność

 

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 15 w Pile.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

 1. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 2. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i nie poddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 3. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie uaktualnianych lub nie poddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Pani Izabelli Narloch, za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numer telefonu 67 212 42 78
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres pp15@cuw.pila.pl .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile mieści się przy ulicy Grabowej 20. Ulica jest usytuowana wewnątrz osiedla mieszkaniowego o nawierzchni polbrukowej, z wyodrębnionym pasem chodnikowym. Chodniki na terenie przedszkola wykonane są częściowo z polbruku oraz zniszczonych płytek chodnikowych z roku 1980. W ogrodzeniu przedszkola znajdują się dwie furtki, każda o szerokości 100 cm oraz brama ppoż. i brama wjazdowa o szerokości 3.60 m

Budynek przedszkola jest parterowy. Do budynku można również dotrzeć od strony ulicy Wawelskiej .

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do przedszkola można wejść głównymi drzwiami używając dzwonka (umieszczony na ścianie na wysokości 1,45 m). Drzwi otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek prowadzący do głównego korytarza.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, na drzwiach głównych od wewnątrz zamontowano zasuwkę , pozwalającą na otworzenie drzwi (umieszczoną na drzwiach na wysokości 1,55m) tylko przez osoby dorosłe.

Wejście do przedszkola nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Są dwa wejścia boczne do przedszkola .Do obu wejść prowadzą 4 stopnie schodowe, drzwi są o szerokości 0,85 cm, brak poręczy przy schodach.

Wchodząc głównym wejściem do budynku mija się przedsionek , wchodzi się na główny korytarz oraz prawe i lewe skrzydło. Po prawej stronie znajdują się pomieszczenia biurowe, 2 szatnie dla dzieci oraz 3 sale zabaw. Łazienki dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Po lewej stronie korytarza znajdują się pomieszczenia kuchenne, biuro samodzielnej referentki oraz 2 szatnie i 2 sale zabaw dzieci. Szerokość korytarza wynosi 3m.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych jest zbliżona do kolorystyki ścian , nie ma zastosowania zasada kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki nie są ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’ a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • brak justowania tekstu
Skip to content