Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile

Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

Podstawa prawna :

  • 12.4. i 5. rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r.( Dz. U. z 2017, poz. 649) , w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
  • Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 16.30.
  • Realizacja podstawy programowej odbywa się przez pięć dni tygodni w godzinach od 7:30 do 12.30.
  • Na wniosek rady pedagogicznej, dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 15 w Pile  ustala niniejszy ramowy rozkład dnia.
  • Ramowy rozkład dnia stanowi podstawę do ustalenia przez  nauczycieli  danego oddziału ,szczegółowego rozkładu dnia zgodnego ze wskazaniami  obowiązującej podstawy programowej  z  uwzględnieniem:  wieku dzieci,  możliwości  i potrzeb edukacyjnych .
  • Zajęcia religii dla dzieci 6 – letnich zgłoszonych przez  rodziców, odbywają się dwa razy w tygodniu  i trwają po 30 min.
  • Zajęcia języka angielskiego odbywają się we wszystkich grupach dwa razy w tygodniu po 15 minut w grupach dzieci 3 i 4 letnich, po 30 minut w grupach dzieci 5 i 6 – letnich.
  • Zajęcia specjalistyczne w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno –  pedagogicznej (terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, integracja sensoryczna i inne wg potrzeb ),  prowadzone  są w każdym tygodniu  w ustalonych ze specjalistami terminach.

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

6.30 – 8.00 :

organizacja następujących form aktywności dziecięcej : schodzenie się dzieci , zabawy według pomysłów dzieci , obserwacje pedagogiczne ,praca indywidualna o charakterze stymulującym lub kompensacyjno-wyrównawczym, dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci, czynności samoobsługowe.

8.00 – 9.00 :

dalsza organizacja następujących form aktywności dziecięcej: prace porządkowe po I śniadaniu, mycie zębów, przygotowanie do zajęć ,krótkie zabawy inicjowane przez dzieci.

9.00 – 12.00 :

realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy podczas następujących sytuacji edukacyjnych: zajęcia kierowane, projekty edukacyjne, spacery, wycieczki, imprezy,  zabawy na powietrzu, zabawy dowolne zgodnie zainteresowaniami dzieci, czynności samoobsługowe, przygotowanie do II śniadania oraz obiadu.

12.00 – 14.00 – grupy młodsze

obiad, odpoczynek poobiedni , muzykoterapia, bajko-terapia, czynności opiekuńcze.

12.00 – 14.00 – grupy starsze

obiad, relaksacja poobiednia, praca indywidualna, ćwiczenia utrwalające, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) ,oferty dodatkowe wynikające z planu pracy.

14.00 – 16.30

zupa obiadowa, organizacja następujących form aktywności dziecięcej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów): zabawy w sali i na świeżym powietrzu, religia , zabawy wg zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci.

W trakcie dnia zapewnia się dzieciom następujące posiłki:

8.15     śniadanie

10.15  II śniadanie

12.00  obiad

14.10  zupa obiadowa

Pomiędzy posiłkami  zapewnia się dzieciom stały dostęp do wody  oraz przekąski w postaci warzyw, owoców lub bakalii .

Skip to content